حضور زانیکس در دومین نمایشگاه بین المللی فن آوری و رسانه های دیجیتال
دومین نمایشگاه بین المللی فن آوری و رسانه های دیجیتال از تاریخ 15 الی 18 شهریور 93 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.

دومین نمایشگاه بین المللی فن آوری و رسانه های دیجیتال از تاریخ 15 الی 18 شهریور 93 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود و زانيکس در این نمایشگاه حضور دارد.

غرفه زانیکس در سالن 38 قرار دارد.

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال